Jedním ze základních problémů českého autoškolství je fakt, že počet autoškol v jednotlivých regionech není nijak regulován a autoškol je tak výrazně více, než kolik je potřeba. Například v Rakousku je pro každou lokalitu podle počtu obyvatel vypočítán a stanoven přesný počet autoškol a ten nemůže být překročen. Dalším problémem jsou nedostatečné zákonné požadavky na zřízení autoškoly a tak založit si svoji autoškolu může téměř kdokoliv a s minimálním úsilím. Přitom produktem autoškoly je řidič, který se stane přímou součástí silničního provozu a který ovlivňuje jeho bezpečnost. Odpovědnost autoškol je tedy obrovská a mnohem větší než jiných škol, jejichž zřízení je paradoxně mnohem složitější.

S ohledem na uvedené zůstává prakticky jedinou zbraní autoškol v konkurenčním boji výše školného. Jeho dlouhodobé držení v absurdně nízkých rovinách nachází u zájemců o výcvik odezvu. Mnoho z nich si totiž autoškolu vybírá výhradně podle ceny. Fakt, že ji ve většině případů absolvují jen jednou za život a úroveň výcviku ovlivní celý řidičský život, většinu zájemců o řidičský průkaz nechává chladnými.

Nesmyslně nízká cena znamená jediné: autoškola nemá na pořádný nájem, takže učí teorii po restauracích či ve špeluňkách, nebo ji, a to je častější, neučí vůbec. V mnoha případech se krátí počet hodin jízdy a o zdravotnické přípravě většina žáků ani netuší, že by ji měli absolvovat. Žák autoškoly vystačí s průměrnou inteligencí na to, aby si alespoň přibližně spočítal náklady na svůj výcvik a pokud za něj zaplatil o dva tisíce méně, může očekávat, že bude významně zkrácen.

Mnoho autoškol záměrně neinformuje žáka o tom, kolik a jakých vyučovacích hodin musí před zkouškou absolvovat. Přitom každému, kdo neabsolvuje výcvik v plném, zákonem požadovaném rozsahu, může – při „provalení“ – kdykoliv o svůj řidičský průkaz přijít.

Uvádíme zde minimální počty vyučovacích hodin výcviku na skupinu B (osobní automobil). Slovo minimální znamená, že skutečný počet vyučovacích hodin bude takový, jaký bude žák v každém předmětu potřebovat, aby úspěšně složil zkoušku, ale zejména aby byl dobře připraven na svoji řidičskou dráhu.

Předně několik základních informací.

  • Výcvik k získání skupiny B – osobní automobil, lze absolvovat dvěma způsoby, a to standardním způsobem, nebo podle individuálního studijního plánu. Tyto dva způsoby se liší výhradně ve výuce teorie, praktický výcvik je v obou případech stejný.
  • V jednom dni může žák absolvovat pouze dvě vyučovací hodiny praktického výcviku v řízení (jízdy), přičemž za takový výcvik se považuje i výcvik na trenažéru a autocvičišti. Počet hodin v dalších předmětech není zákonem omezen, ovšem autoškola by měla dbát obecně platných pedagogických zásad, například aby žáka nepřetížila množstvím informací, poskytnutých v krátkém čase. Pokud žák například absolvuje dvě vyučovací hodiny na trenažéru, ve stejný den již nesmí řídit žádné vozidlo tedy ani třeba motocykl při sdruženém výcviku. Může mít ale výuku teorie, praktické údržby či zdravotnické přípravy.
  • Každá vyučovací hodina v autoškole musí trvat 45 minut.
  • Při zahájení výuky a výcviku, tedy před první vyučovací hodinou v autoškole, musí autoškola vydat žákovi průkaz žadatele a průběžně v něm provádět záznamy o jeho účasti na praktickém výcviku (hodiny teoretické výuky se tedy do průkazu zapisovat nemusí). Průkaz má mít žadatel stále u sebe, s výjimkou případů, kdy se právě podrobuje výcviku. Správný postup je tedy takový, kdy žák přijde s průkazem do výcvikového vozidla, předá průkaz učiteli, ten jej má po dobu jízdy u sebe (zejména pro případ kontroly policie, průkaz totiž do značné míry nahrazuje řidičský průkaz), učitel do průkazu zaznamená absolvovanou jízdu a po ní vrátí průkaz žákovi. Ten tak má neustálý přehled o tom, že záznamy v průkazu odpovídají skutečnosti. Pokud ale má učitel průkazy svých žáků stále u sebe, žák nemá možnost kontroly a snadno se tak může stát, že do průkazu jsou zapisovány i neuskutečněné jízdy či jiné vyučovací hodiny.

Počet hodin výuky teorie – skupina B – standardní způsob výuky
(žáci chodí obvykle ve větších skupinách na učebnu, kde učitel provádí klasický výklad látky)

Výuka předpisů o provozu vozidel………….. 18 hodin
Výuka o ovládání a údržbě vozidla…………… 2 hodiny
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy………….. 10 hodin
Výuka zdravotnické přípravy………………….. 2 hodiny
Opakování a přezkoušení………………………. 4 hodiny

Celkem…………………………………………….. 36 hodin výuky teorie

Počet hodin výuky teorie – skupina B – individuální studijní plán
(žáci si zadané učivo osvojují samostudiem, do autoškoly chodí sami nebo ve skupinách nejvýše 5 žáků na konzultace)

Výuka předpisů o provozu vozidel……………. 5 hodin
Výuka o ovládání a údržbě vozidla……………. 1 hodina
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy……………. 3 hodiny
Výuka zdravotnické přípravy…………………… 1 hodina
Opakování a přezkoušení……………………….. 1 hodina

Celkem………………………………………………. 11 hodin výuky teorie

Počet hodin praktického výcviku  – skupina B

Praktický výcvik v řízení vozidla …………celkem 28 hodin, z toho

1. etapa – obsahuje jízdy v minimálním provozu, kterým předchází trenažér a/nebo autocvičiště (záleží na vybavení autoškoly) – 7 hodin
2. etapa – silniční provoz – 12 hodin
3. etapa – silniční provoz – 9 hodin, z toho nejméně 1 hodina musí být věnována nácviku správného jednání v jednotlivých rizikových situacích

Část hodin praktického výcviku v řízení vozidla může být provedena na řidičském trenažéru. Přesný počet hodin závisí na kategorii trenažéru.

Praktický výcvik údržby vozidla …………….. 2 hodiny
Praktický výcvik zdravotnické přípravy …… 4 hodiny

Celkem ……………………………………………. 34 hodin praktického výcviku

Základní informace o zkouškách:

Autoškola je povinna písemně přihlásit žáka ke zkoušce, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení výcviku (den ukončení výcviku je den, kdy žák absolvuje poslední vyučovací hodinu z povinné učební osnovy, nebo poslední hodinu z výcviku či výuky navíc, pokud se na takovém výcviku či výuce žák a autoškola dohodli). Úřad příslušný k provedení zkoušky je povinen zkoušku provést do 15 dnů od přijetí žádosti autoškoly o provedení zkoušky.

Zkouška žadatele o skupinu B se skládá ze 3 dílčích zkoušek (od 19.1.2013 jen ze 2):

  • Předpisy o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnická příprava – 1 počítačový test (30 minut)
  • Ovládání a údržba vozidla – 2 otázky (dnem 19.1.2013 se tato zkouška ruší)
  • Praktická jízda s výcvikovým vozidlem (10 +20 minut)

Opakované zkoušky:

Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může zkoušku opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Neuspěl-li žadatel o řidičské oprávnění při zkouškách do doby 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Komentáře nejsou povoleny.