Jak je to s osobou blízkou doopravdy

Nejrůznější média se snaží přesvědčit veřejnost, že s tzv. osobou blízkou je počínaje 19. lednem 2013 konec. Na toto téma nyní publikuje kdekdo a dokonce i některé advokátní kanceláře rozesílají zprávy o tom, že již nebude možné „vymluvit se na osobu blízkou“.

Skutečnost je ale, jak už to bývá, poněkud jiná. Právo odepřít podání vysvětlení, jestliže by člověku nebo osobám jemu blízkým hrozil postih, zůstává zachováno a novela zákona o provozu na pozemních komunikacích se jej nijak nedotýká. Zavádí se ale tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za přestupky s jeho vozidlem spáchané. To v praxi znamená, že v případě automatického zadokumentování přestupku bude provozovatel vozidla vyzván, aby podal vysvětlení, tedy aby sdělil, kdo jeho vozidlo v danou dobu řídil. Tuto informaci musí provozovatel vozidla ze zákona mít.

Je-li provozovatelem vozidla právnická osoba, nezbude jí, než údaje sdělit, protože taková osoba dost dobře nemůže mít blízkou osobu. Na tom se oproti minulosti nic nemění. Pokud je provozovatelem osoba fyzická, může využít svého práva a odepřít podání vysvětlení (samozřejmě jen v případě, že jsou pro to splněny zákonné předpoklady). Na tom se oproti minulosti také nic nemění. Co je ale nového je, že dříve po takovém odmítnutí podat vysvětlení policie či správní orgán řízení odložily, zatímco nyní zahájí řízení proti provozovateli. Nikoliv za konkrétní přestupek, ale za to, že nezajistil, aby se s jeho vozidlem nepáchaly přestupky. Pokuta bude uložena ve stejné výši, jako by byla uložena za původní přestupek, horní hranice je však 10 tisíc Kč a také se logicky neudělí body.

Právo neudat manželku, syna, matku atd. tedy člověku zůstává zachováno. Jen se člověk bude nově muset vyrovnat s postihem za to, že vozidlo svěřil někomu, kdo s ním páchal dopravní přestupky.

Robert Kotál

———————————————————————————————————–

Dotčená ustanovení:
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v aktuálním znění
§ 60 Podávání vysvětlení
(1) Každý je povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku; podání vysvětlení může být odepřeno, jestliže by takovým osobám nebo osobám jim blízkým (§ 68 odst. 4) hrozilo nebezpečí postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin nebo by porušily státní nebo služební tajemství anebo zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.
§ 68
4) Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění od 19.1.2013
§ 10 Povinnosti provozovatele vozidla
(3) Provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.

Komentáře nejsou povoleny.